Utskriftsvennlig versjon

Regler for spesialistutdanning av tannleger


Publisert: 06.01.2013
Fastsatt av Helse- og Omsorgsdepartementet 19.12.2008. Utdrag.

3. Generelle regler

3.1 Rett til spesialistgodkjenning

Rett til spesialistgodkjenning etter søknad har den som:

a) har gjennomført og fått godkjent utdanning/tjeneste i vedkommende spesialitet ved

institusjon med godkjent utdanningsprogram, jfr pkt 3.8.

b) har utenlandsk utdanning/tjeneste som anerkjennes som jevngod med tilsvarende norsk

spesialitet,

c) har utenlandsk spesialitetsgodkjenning som er anerkjent etter avtale om gjensidig

godkjenning, jf. hpl. § 52, eller

d) på annen måte har godtgjort å ha den nødvendige kyndighet

3.3 Krav om allmennpraksis

For å bli godkjent som spesialist forutsettes det at kandidaten før opptaket til

spesialistutdanningen i to år har hatt allmennpraksis som hovedvirksomhet. Inntil ett år kan

erstattes med utført vitenskaplig arbeid. Kandidater med dobbeltkompetanse må dokumentere

minst ett års allmennpraksis før eller etter spesialistutdanningen for å bli godkjent som spesialist.

3.4 Utdanningens innhold/elementer

Fulltids spesialistutdanning inneholder obligatoriske kurs i kjernepensum, støttefag og

fagspesifikke kurs. Utdanningen omfatter teoretisk undervisning, herunder fjernundervisning,

veiledet praksis, pedagogisk trening, prosjektarbeid og selvstudier.

3.5 Utdanningens varighet

Fulltids spesialistutdanning normeres til 36 timer pr. uke i 40 uker per år i 3 år.

Spesialistutdanningen skal som hovedregel være gjennomført i løpet av en treårsperiode

(fem år for oral kirurgi og oral medisin). I henhold til EU-direktiv nr 2005/36/EF kan

utdanningen gjennomføres på deltid. Hvis gjennomføringen går ut over seks år (åtte år for oral

kirurgi og oral medisin), skal det fremlegges særskilt begrunnelse.

3.6 Vitenskapelig kompetanse

Spesialistutdanningen skal bidra til at kandidaten utvikler kompetanse til å vurdere kritisk og å ta

i bruk resultat fra vitenskapelig arbeid i egen praksis, formidle vitenskapelige resultater og å

utføre eget forskningsarbeid.

3.7 Pedagogisk kompetanse

Utdanningen skal gi kompetanse til å veilede andre utøvere i helsetjenesten både når det gjelder

individrettede og systemrettede tiltak. Kandidaten skal kunne planlegge og gjennomføre

undervisning, og bidra til etterutdanning innen fagdisiplinen.

3.8 Ansvar for undervisningen

Helsedirektoratet skal godkjenne utdanningsprogram ved den enkelte institusjon. Dette gjelder

ikke spesialistutdanning som foregår ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Institusjonen

har det faglige ansvar for undervisningen, både den akademiske, teoretiske og kliniske.

Helsedirektoratet godkjenner utdanningsprogrammet etter de til enhver tid gjeldende regler, se

vedlegg 1. Deler av undervisningen kan finne sted utenfor institusjonen etter dennes

godkjennelse.

3.9 Tverrfaglighet

Utdanningen skal gi tilstrekkelig innsikt i tilgrensede fagdisipliner, slik at den gir grunnlag for å

kunne delta i samarbeid om behandling av pasienter som krever tverrfaglig kompetanse. For alle

spesialitetene er det obligatorisk med klinisk arbeid i et tverrfaglig miljø.

3.10 Veiledning

I spesialistutdanningen inngår kun spesialitetsrettet klinisk virksomhet som er gitt under

veiledning. Institusjonen skal sørge for at spesialistkandidaten får kvalifisert veiledning for å

sikre kvalitet og fremdrift i utdanningsforløpet. Veilederen skal være spesialist i den enkelte

fagdisiplin og godkjennes av institusjonen. Veiledning foregår dels pasientnært, dels ved

gjennomgang av pasientkasuistikker og mappevurdering i avtalte veiledningsmøter. Dette kan

også foregå som fjernveiledning.

3.11 Dokumentasjon av utdanningen

Kandidaten må kunne dokumentere hele studieforløpet.

3.12 Dokumentasjon av pasientbehandling

All pasientbehandling skal dokumenteres i en læringsmappe (se vedlegg 2) som skal kunne

fremlegges.

3.13 Pedagogisk trening

Pedagogisk trening kan bestå av instruktør/veiledertjeneste og/eller deltakelse i teoretisk

undervisning av studenter og helsepersonell. Slik trening skal som hovedregel ikke overskride

10 % av normert studietid.

3.14 Skriftlig arbeid

Kandidaten skal legge frem et skriftlig arbeide som skal være godkjent av ansvarlig organ for

spesialistutdanningen ved institusjonen. Det skriftlige arbeidet skal fortrinnsvis være relatert til

spesialiteten det søkes om godkjenning i, og kan være et vitenskapelig arbeide basert på egen

forskning, et kompilatorisk arbeide eller en særlig verdifull, dokumentert innsats av pedagogisk

art. Hvis kandidaten ikke er førsteforfatter, må det gå frem hvilken del av arbeidet kandidaten har

utført. Arbeidet skal være på et nivå som gjør det publiseringsverdig. Avlagt doktorgrad innen

relevant fag skal godkjennes som det skriftlige arbeidet. Annet vitenskaplig arbeid kan

godkjennes som det skriftlige arbeidet etter søknad.

3.15 Eksamen

Spesialisteksamen skal avlegges for en kommisjon på tre medlemmer oppnevnt av ansvarlig

organ ved institusjonen, hvorav ett medlem skal være eksternt. Til eksamen skal det legges fram

en vurderingsmappe (se vedlegg 2) som fyller de krav som fremgår av reglene for den enkelte

spesialitet.

7. Spesielle regler vedrørende oral kirurgi og oral medisin

7.1 Læringsmål

• Kunne beherske utredning og diagnostikk samt kirurgisk og medisinsk behandling og

rehabilitering av pasienter med sykdommer, skader, smerter og misdannelser i munnhule,

kjever og tilgrensende områder i ansiktet

7.2 Klinisk utdanning

Hovedutdanning

Klinisk tjeneste og veiledning ved utdanningsinstitusjon for oral kirurgi og medisin

Klinisk tjeneste og veiledning ved oral-/kjevekirurgisk avdeling/seksjon ved universitetssykehus

Klinisk tjeneste og veiledning ved oral-/kjevekirurgisk avdeling/seksjon på somatisk sykehus

Medisinsk sideutdanning

Denne delen av utdanningen skal til sammen omfatte 10 måneders tjeneste ved

sykehusavdelinger for øre-nese-hals, plastisk kirurgi, anestesi og generell kirurgi/ortopedi.

Annen fagkrets kan godkjennes etter søknad

Instruktør/veiledningstjeneste gjennomføres når kandidaten har poliklinisk tjeneste og

utfører utredninger, operasjoner og annen behandling som en del av den ordinære

uketjenesten i utdanningsplanen.

Læringsmappen skal dokumentere at kandidaten har deltatt i et bredt spekter av oralkirurgiske

og oralmedisinske prosedyrer. Det må gå frem i hvilken grad kandidaten selv har utført inngrepet

eller vært assistent. Læringsmappen skal minst inneholde 100 varierte kasus. Valg av kasus

gjøres i henhold til lærestedets retningslinjer.

7.3 Eksamen

Til eksamen legges fram en vurderingsmappe som skal inneholde 30 kasus hentet fra

læringsmappen. Kasusene skal utførlig dokumentere variasjon i kompleksitet.