Vedtekter for NFOKOM


Publisert: 06.01.2013

Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin (NFOKOM)

Etter vedtak på generalforsamlingen 2012 gjelder følgende vedtekter:

§1 Navn og formål

Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin er en spesialistforening med formål å ivareta de oralkirurgiske spesialiteters faglige, sosiale og økonomiske interesser, samt å virke for utvikling av fagområdet oral kirurgi og oral medisin.

§2 Medlemsforhold

  1. Ordinære medlemmer : Som ordinære medlemmer opptas medlemmer av NTF som er godkjente spesialister i oral kirurgi.
  2. Assosierte medlemmer: Andre interesserte kan gis assosiert medlemskap. Dette gir anledning til å delta i all faglig virksomhet innen foreningen, med forslagsrett overfor styret og generalforsamlingen, men uten stemmerett og valgbarhet til styret.
  3. Æresmedlemmer: Personer som har innlagt seg særlige fortjenester når det gjelder spesialiteten oral kirurgi og oral medisin, kan innvoteres som æresmedlemmer av generalforsamlingen med ¾ flertall. Æresmedlemmer har samme rettigheter som assosierte medlemmer. Dersom æresmedlemmet tidligere har vært ordinert medlem beholdes ordinære medlemsrettigheter. Æresmedlemmet betaler ikke kontingent.
  4. Eksklusjon av et medlem uansett kategori krever minst 4/5 flertall på generalforsamlingen.

§3 Styret

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Alle medlemmene i styret må ha godkjent spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin. Styret velges for to år av gangen. Leder velges separat.

Leder innkaller til og leder foreningens møter og utarbeider sammen med styret det faglige programmet. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme. Sekretæren fører foreningens medlemsliste, gir medlemmene melding om møtedag og program, fører referatprotokoll for styremøter og medlemsmøter.

§4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og møtes minst en gang årlig. Innkalling vedlagt dagsorden og forslag til endring av vedtektene skal sendes medlemmene skriftlig senest 14 dager på forhånd. Generalforsamlingen skal godkjenne årsberetning og regnskap, fastsette kontingent og annet hvert år velge styret og 2 revisorer.

Generalforsamlingen skal drøfte de saker som styret legger frem. Saker som ikke er ført opp på sakslisten kan behandles når dette vedtas med 2/3 flertall. For avgjørelse i slike saker kreves 2/3 flertall. Foreningsåret og regnskapsåret følger kalenderåret.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende innen 1.januar for å kunne bli behandlet på nærmeste generalforsamling.

§5

I saker hvor disse vedtekter ikke har regler skal den norske tannlegeforenings vedtekter og forskrifter være gjeldende.

§6 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan vedtas med ¾ flertall av generalforsamlingen. Ved oppløsning treffer NTFs representantskap vedtak om anvendelse av eventuell formue.